Jiangmen Pengjiang Weishi Machinery Factory

Contact person: Mr. Wei

Mobile phone: 13189875058

website:www.qixiangde.com

Address: No.32, songyuanzui Industrial Zone, Dubai village, Duruan Town, Pengjiang district, Jiangmen (self compiled 9)